Untitled Document

เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557

จากเดิม วันเสาร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 เป็น
วันอาทิตย์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 แทน
เอกสารตามรูปภาพที่แนบ