Untitled Document

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติการ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติการ, เครื่องพิมพ์ความเร็วสูง (Line Printer) , เครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (Passbook) และเครื่องพิมพ์เลเซอร์
***ผู้สนใจสามารถส่งใบเสนอราคาด้วยตนเองที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด หรือ ทางโทรสาร 034-256986 , อีเมล์ sahakorn_nt@hotmail.co.th
****โทรศัพท์สอบถามเพิ่มเติม 034-251520 , 034-217265 และ 093-5546289 ภายในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559