Untitled Document

กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558

คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด ในคราวประชุม ครั้งที่ 17/2558 เมื่อ 14 ธันวาคม พ.ศ.2558
มีมติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ใน

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ.2559 ณ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม