Untitled Document

ประกาศสหกรณ์ให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มได้เป็นกรณีพิเศษ

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 23 กรกฏาคม พ.ศ.2558 มีมติให้สมาชิกสามัญและสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด ซื้อหุ้นเพิ่มได้เป็นกรณีพิเศษ โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง และจำนวนเงิน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2558 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ.2558