Untitled Document

กำหนดหลักเกณฑ์กากู้สามัญ สำหรับผู้กู้ที่มีอายุเกินกว่า 58 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี

กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเงินกู้สามัญ สำหรับผู้กู้ที่มีอายุเกินกว่า 58 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี