เงินฝากประจำ


       ฝากประจำ ( 3, 6 เดือน )

ดอกเบี้ยร้อยละ 3.50 ต่อปี

       ฝากประจำ ( 12 เดือน )

ดอกเบี้ยร้อยละ 3.75 ต่อปี