กู้พิเศษ


กู้เพื่อซื้อที่ดิน สร้างบ้าน ลงทุนประกอบอาชีพ

เป็นสมาชิก 6 เดือนขึ้นไป / ครูเอกชน ลูกจ้างประจำ และครูองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ต้องเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 5 ปี ยกเว้นสมาชิกในหน่วยงานการศึกษาสังกัด สพฐ. ย้ายไปสังกัด อปท.

ใช้หลักทรัพย์จดจำนองเป็นประกัน วงเงินกู้สูงสุด 4,000,000 บาท มีค่าหุ้นไม่น้อยกว่า 15% ของเงินกู้ ส่งชำระหนี้ไม่เกิน 300 งวด มีเงินเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 15%

มีบำนาญชำระไม่เกินอายุ 75 ปี / ไม่มีบำนาญชำระไม่เกินอายุ 60 ปี

ชำระหนี้แล้ว 12 งวด จึงมีสิทธิ์กู้ใหม่

หลักทรัพย์เป็นที่ดินประเมินให้ 70% ของราคาประเมิน สิ่งปลูกสร้างประเมินตามหลักเกณฑ์ของสหกรณ์

หลักทรัพย์ต้องเป็นของตนเอง คู่สมรส บุตร บิดา มารดา

       ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก และดอกเบี้ย2557
       ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์และรายละเอียดเกี่ยวกับเงินกู้2557