Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

7 เมษายน 2563 สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด พักชำระหนี้เงินต้น 3 เดือน คนละ 2 สัญญา
7 เมษายน 2563 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด ของดทำธุรกรรมฝากเงินด้วยเงินสด เข้าบัญชีเงินฝากทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 7 -30 เมษายน 2563
18 มีนาคม 2563 สมาชิกทุกคนสามารถลดส่งค่าหุ้นรายเดือนต่ำสุด 100 บาท
27 พฤษภาคม 2562 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด (หลังเก่า)
4 เมษายน 2562 สอบราคาจ้างซ่อมแซมห้องประชุม 1 สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
25 มีนาคม 2562 ประกาศ สอบราคาจ้างถมที่ดิน พร้อมปรับพื้นที่
13 พฤศจิกายน 2561 ประกวดราคาจัดซื้อที่ดิน เพื่อขยายสำนักงานและที่จอดรถ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
29 ตุลาคม 2561 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2561
29 ตุลาคม 2561 ยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อรถตู้ พร้อมตกแต่ง
29 ตุลาคม 2561 ยกเลิกประกวดราคาจัดซื้อที่ดิน เพื่อขยายสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
5 กันยายน 2561 ประกาศสหกรณ์ เรื่อง สอบราคาซื้อรถตู้ พร้อมตกแต่ง
30 กรกฏาคม 2561 ประกวดราคาจัดซื้อที่ดิน เพื่อขยายสำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
1 กรกฏาคม 2561 รับสมัครด่วน สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย
3 เมษายน 2561 สอบราคาจ้างติดตั้งลิฟต์โดยสาร พร้อมโครงสร้างและอุปกรณ์
อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
1 ธันวาคม 2560 ใบแสดงความจำนงขอโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
27 กันยายน 2560 แนวทางการบริหารความเสี่ยงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
27 กันยายน 2560 แผนการควบคุมภายในสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
30 สิงหาคม 2560 รับคืนเงินเวนคืนประกันสินเชื่อ
9 สิงหาคม 2560 เงินปิดบัญชีสำหรับสมาชิกที่ลาออกสหกรณ์ฯและปัจจุบันสมัครสมาชิก
สหกรณ์ฯใหม่แล้ว
9 สิงหาคม 2560 เงินปิดบัญชีสำหรับสมาชิกที่ลาออกจากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด
30 มิถุนายน 2560 รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 60
12 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติการ
5 กุมภาพันธ์ 2559 คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1 มกราคม 2559 ใบแสดงความจำนงโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝาก
25 ธันวาคม 2558 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
23 กันยายน 2558 ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2558
1 กันยายน 2558 สรุปยอดโครงการส่งเสริมการออมครั้งที่ 2 มีเก็บ...มีกิน
24 กรกฏาคม 2558 ประกาศสหกรณ์ให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มได้เป็นกรณีพิเศษ
11 พฤษภาคม 2558 การให้เงินกู้เพื่อชำระคืนกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบข.
26 มีนาคม 2558 กำหนดหลักเกณฑ์กากู้สามัญ สำหรับผู้กู้ที่มีอายุเกินกว่า 58 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
23 มีนาคม 2558 หนังสือคำขอกู้เงินกู้สามัญ New Form ฉบับแก้ไข
23 มีนาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐมไม่ได้ทำธุรกรรมใดๆกับสหกรณ์ยูเนียนคลองจั่น
3 มีนาคม 2558 รายชื่อ กรรมการใหม่ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2558
24 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
11 กุมภาพันธ์ 2558 เปลี่ยนแบบเอกสารใหม่ ดาวน์โหลดที่นี่
11 กุมภาพันธ์ 2558 แผนที่การประชุมสามัญประจำปี 2557
17 มกราคม 2558 เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
16 ธันวาคม 2557 กำหนดการอบรมสัมมนา “ การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์..บนหลักกฎหมายในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ”
29 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
23 พฤศจิกายน 2557 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด เรื่อง การลงนามต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
29 พฤศจิกายน 2557 คุณทำบัตรกันหรือยัง !!!!!!!!!!!!!
16 พฤศจิกายน™ 2557 เพิ่มวันปฏิบัติงานในวันเสาร์ที่ 22 และ 29 พฤศจิกายน 2557