Untitled Document

ข่าวประชาสัมพันธ์

12 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด เรื่องจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับปฏิบัติการ
5 กุมภาพันธ์ 2559 คำสั่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการเงินกู้ และคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์
1 มกราคม 2559 ใบแสดงความจำนงโอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนเข้าบัญชีเงินฝาก
25 ธันวาคม 2558 กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2558
23 กันยายน 2558 ขอเชิญร่วมประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2558
1 กันยายน 2558 สรุปยอดโครงการส่งเสริมการออมครั้งที่ 2 มีเก็บ...มีกิน
24 กรกฏาคม 2558 ประกาศสหกรณ์ให้สมาชิกซื้อหุ้นเพิ่มได้เป็นกรณีพิเศษ
11 พฤษภาคม 2558 การให้เงินกู้เพื่อชำระคืนกองทุนบำเหน็จบำนาญ กบข.
26 มีนาคม 2558 กำหนดหลักเกณฑ์กากู้สามัญ สำหรับผู้กู้ที่มีอายุเกินกว่า 58 ปี แต่ไม่เกิน 60 ปี
23 มีนาคม 2558 หนังสือคำขอกู้เงินกู้สามัญ New Form ฉบับแก้ไข
23 มีนาคม 2558 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐมไม่ได้ทำธุรกรรมใดๆกับสหกรณ์ยูเนียนคลองจั่น
3 มีนาคม 2558 รายชื่อ กรรมการใหม่ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2558
24 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
11 กุมภาพันธ์ 2558 เปลี่ยนแบบเอกสารใหม่ ดาวน์โหลดที่นี่
11 กุมภาพันธ์ 2558 แผนที่การประชุมสามัญประจำปี 2557
17 มกราคม 2558 เลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557
16 ธันวาคม 2557 กำหนดการอบรมสัมมนา “ การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์..บนหลักกฎหมายในยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง ”
29 พฤศจิกายน 2557 สหกรณ์ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558
23 พฤศจิกายน 2557 ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครปฐม จำกัด เรื่อง การลงนามต่อเจ้าหน้าที่สหกรณ์
29 พฤศจิกายน 2557 คุณทำบัตรกันหรือยัง !!!!!!!!!!!!!
16 พฤศจิกายน™ 2557 เพิ่มวันปฏิบัติงานในวันเสาร์ที่ 22 และ 29 พฤศจิกายน 2557